ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 40
652 01 ΚΑΒΑΛΑ

Γρεβενά 16 Οκτωβρίου 2005

ΘΕΜΑ: «Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό «την μεταξύ των σωματείων μελών αυτής, οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη των αθλημάτων τής μοτοσυκλέτας, με τις αρχές και αξίες του φίλαθλου πνεύματος, σ’ όλη τη χώρα». Έχει ως μέλη τριάντα ένα (31) αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Αθλητικά Σωματεία.
Στις 18-9-2003 και με αριθμό πρωτοκόλλου 46941 έχει καταθέσει κατόπιν υποδείξεως των υπευθύνων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμών όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 προκειμένου να αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Επειδή η αίτηση της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας κατατέθηκε τηρουμένων όλων των τυπικών διαδικασιών που προβλέπει ο Νόμος 2725/99.

Επειδή τηρήθηκαν όλες οι υποδείξεις και οι προτροπές των υπευθύνων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Επειδή όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει άλλη αίτηση για ειδική αθλητική αναγνώριση η οποία να πληρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άμεση εφαρμογή του Αθλητικού Νόμου 2725/99.
Την υπογραφή, από τον υφυπουργό κ. Ορφανό, και παραχώρηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στην Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
Ο αθλητικός νόμος 2725/99 κατάργησε ένα αντισυνταγματικό, μονοπωλιακό, άδικο και εκτός σύγχρονης εποχής άρθρο τού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (άρθρο 49), το οποίο όριζε ένα μη κρατικό φορέα, ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, (ΕΛΠΑ), να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο χώρο τού Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
Η δικαιοδοσία τής ΕΛΠΑ ήταν απεριόριστη, οι αποφάσεις της ήταν μονομερείς χωρίς την παραμικρή αιτιολόγηση και χωρίς το δικαίωμα ένστασης, γνώμης ή παρέμβασης από οποιονδήποτε νομικό φορέα κρατικό ή ιδιωτικό (Σύλλογοι Μοτοσυκλέτας κ.λ.π.).
Το παραπάνω άρθρο τού Κ.Ο.Κ., ανεξάρτητα από την κατάργησή του από τον αθλητικό νόμο, δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική χώρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Ο Αθλητικός νόμος 2725/99 ποτέ δεν εφαρμόστηκε σωστά και ολοκληρωτικά. Ενώ δόθηκε η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση σε όσα Σωματεία υπέβαλλαν αίτηση και ήταν σύννομα, δεν αναγνωρίστηκε μέχρι σήμερα η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας αν και όλες οι εισηγήσεις των νομικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Α είναι θετικές, η πολιτεία δεν προχωράει, παράνομα και χωρίς αιτιολόγηση, από το Σεπτέμβριο του 2003, στην αναγνώριση της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3
Σύμφωνα με πληροφορίες και από την τηλεόραση μάθαμε ότι στην καινούρια τροποποίηση τού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που σύντομα πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί, το άρθρο 49 δεν καταργείται, πράγμα απαράδεκτο για μια κοινωνία που οι έννοιες, ελεύθερη διάθεση τής προσωπικότητας τού ατόμου, ελευθερία τής κίνησης, ίσες ευκαιρίες σε όλους και ελεύθερος ανταγωνισμός είναι θεμελιώδεις αρχές της.
Το παραπάνω άρθρο, αν τελικά ψηφισθεί, θα έρθει και σε πλήρη αντίθεση με τον αθλητικό νόμο που ορίζει ότι οι αγώνες με μηχανοκίνητα οχήματα είναι πλέον και με νόμο αθλήματα και υπάγονται αποκλειστικά σ’ αυτόν. Επίσης το σύνταγμα ορίζει ότι ο αθλητισμός προστατεύεται από την πολιτεία.
Εν κατακλείδι, το κράτος πρέπει να βάζει τούς κανόνες για τα δρώμενα στην ελληνική επικράτεια και όποιος έχει τις προϋποθέσεις συμμετέχει ισότιμα σ’ αυτά με οποιονδήποτε άλλον.

Σας παραθέτουμε το άρθρο 134 παρ. 8 του αθλητικού νόμου 2725/99 καθώς και το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ. που καταργήθηκε και υπάρχει περίπτωση να ξαναέρθει προς ψήφιση στον καινούργιο Κ.Ο.Κ.

Πιστεύουμε ότι θα κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει ένας τόσο κακός, και με λογική άλλων εποχών, νόμος στο ελληνικό κράτος.

Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α’): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Άρθρο 134
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
8. Τα μηχανοκίνητα αγωνίσματα και οι σχετικοί κλάδοι άθλησης αυτών (αυτοκίνητο, φόρμουλα, καρτ, δίκυκλο κ.λπ.) αποτελούν αθλητική δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Άρθρο 139
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του ν. 75/1975, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 17 αυτού, και του ν. 1958/1991, εκτός από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 και τα άρθρα 80, 81 και 82 αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.

Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999

Το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως είναι διατυπωμένο σήμερα.
Αγώνες στις οδούς και στις πίστες
1. Αγώνες ζωηλάτων οχημάτων, ζώων, ποδηλάτων, αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μoτoσυκλετών και μoτoπoδηλάτων στις δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς και χώρους, επιτρέπεται να γίνουν μόνο ύστερα από σχετική άδεια.
2. H κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια δίνεται:
α) Για τους αγώνες ζωηλάτων οχημάτων και ζώων, από τις κατά τόπους
Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Τροχαίας.
β) Για τους αγώνες ποδηλάτων, ομοίως από τις αυτές Αρχές, μετά προηγούμενη αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (E.O.Π.) και
γ) Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μoτoσυκλετών και μoτoπoδηλάτων από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή των υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένων Αρχών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.O.A.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (Δ.O.M.) και προκειμένου για αγώνες παλαιών αυτοκινήτων, τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.O.Π.A.).
Ειδικά η τέλεση αγώνων με μικρά τετράτροχα οχήματα (κάρτ) πραγματοποιείται μόνο σε ειδικούς προς τούτο χώρους (πίστες), για τους οποίους έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια αγωνιστικού χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 75/1975 “περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και με τις προϋποθέσεις Διεθνή Διαγωνισμού Κάρτ, οι οποίες διαπιστώνονται από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α). H αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στo νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη Δ.O.A., τη Δ.O.M. ή τη Δ.O.Π.A., το οποίο τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια.
3. Με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 εδάφ. γ’ του παρόντος άρθρου δε θίγονται οι διατάξεις του ν. 2323/ 1995 “Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στη χορήγηση αδειών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στις πίστες αυτοκινητιδίων για αναψυχή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α.
Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και για την οδήγησή τους απαιτείται άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή άδεια οδηγού αγώνων Κάρτινγκ οποιασδήποτε κατηγορίας, που έχει εκδοθεί από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).
Τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Διεθνή Κανονισμό Κάρτ, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους θεατές, εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτoυς και χρηματική ποινή τουλάσχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της
Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Ο Αντιπρόεδρος
Γιάννης Σιούλης