Το 2000 μετά από πρόθεση της ΜΟΤΟΕ να διοργανώσει κύπελλο αγώνων το υπουργείο αλλά και η ΕΛΠΑ (σύμφωνα με το τότε άρθρο 49) μπλέχθηκαν σε ένα πόλεμο αιτήσεων και ανακοινώσεων που κατέληξε σε αγωγή της ΜΟΤΟΕ κατά του Ελληνικού κράτους, φτάνοντας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Για να θυμηθούμε τα γεγονότα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2000 όταν:

 • Η MOTOE θέλησε να διοργανώσει κύπελλο αγώνων scramble και enduro και έστειλε στις 13 Φεβρουαρίου 2000 αίτηση στον αρμόδιο υπουργό για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.
 • Το υπουργείο τότε βασιζόμενο στο άρθρο 49 διαβίβασε στην ΕΛΠΑ το αίτημα προκειμένου αυτή να δώσει την άδεια. Η ΕΛΠΑ βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να χάσει το δικαίωμα που είχε βάσει του άρθρου 49 και σκαρφίστηκε κάθε λογής δικαιολογίες για να καθυστερήσει την απόφασή της.
 • Η ΕΛΠΑ ζήτησε από τη ΜΟΤΟΕ (16 Μαρτίου 2000), αφενός, να της κοινοποιήσει ειδικό κανονισμό για κάθε προβλεπόμενο αγώνα δύο μήνες πριν από την ημερομηνία τέλεσης, ώστε να ελέγξει τον κατάλογο των στελεχών του αγώνα, τη διαδρομή ή την πίστα διεξαγωγής του αγώνα, τα λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας και, γενικά, όλους τους όρους ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα. Αφετέρου, ζήτησε από τις λέσχες που θα διοργάνωναν τους αγώνες να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού τους στην Εθνική Επιτροπή Αγώνων Μοτοσικλέτας, που έχει συσταθεί από την ΕΛΠΑ και έχει επιφορτισθεί με τη διοργάνωση και τον έλεγχο των αγώνων μοτοσικλέτας.
 • Η ΜΟΤΟΕ κατέθεσε στο αρμόδιο υπουργείο στις 5/5/2000, αίτηση να της χορηγηθεί, για έξι λέσχες, άδεια διοργανώσεως έξι αγώνων για ημερομηνίες από 9 Ιουλίου 2000 (καλύπτοντας το περιθώριο δυο μηνών που ζητούσε η ΕΛΠΑ) έως 26 Νοεμβρίου 2000. Συνημμένως στην αίτηση αυτή υπέβαλε τους ειδικούς κανονισμούς τέλεσης των αγώνων αυτών καθώς και αντίγραφα των καταστατικών των ως άνω λεσχών. Το υπουργείο διαβίβασε στην ΕΛΠΑ τα παραπάνω, προκειμένου να παράσχει σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια των εν λόγω αγώνων.
 • H ΕΛΠΑ απάντησε στην ΜΟΤΟΕ υποστηρίζοντας και υποδεικνύοντας κανόνες διοργάνωσης και διεξαγωγής αγώνων μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα. Τόνισε στην απάντησή της πως σύμφωνα με το άρθρο 49 ήταν η μόνη αρμόδια να παρέχει άδεια διοργάνωσης και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος φορέας ή λέσχη που επιθυμούσε να διοργανώσει αγώνα ή κύπελλο θα έπρεπε, με λίγα λόγια, να παραδώσει το πρόγραμμά του το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2000 (για αγώνες που θα διοργάνωνε το 2001).
 • Η ΜΟΤΟΕ επέμενε στην αρχική της πρόθεση να λάβει άδεια από το υπουργείο αποστέλλοντας ερωτήματα, για να λάβει τον Αύγουστο του 2000 απάντηση από το υπουργείο πως η ΕΛΠΑ δεν είχε αποστείλει έως τότε άδεια τέλεσης των αγώνων.
 • Η ΜΟΤΟΕ τότε έκανε το μεγάλο βήμα και επικαλούμενη έλλειψη νομιμότητας της σιωπηρής αυτής απόρριψης, άσκησε αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως 5.000.000 δραχμών για την ηθική βλάβη την οποία υποστηρίζει ότι υπέστη εξαιτίας της αδυναμίας της να διοργανώσει τους εν λόγω αγώνες. Η ΜΟΤΟΕ ισχυρίστηκε ότι το άρθρο 49 του ΚΟΚ αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων διότι η επίδικη εθνική διάταξη παρέχει στην ΕΛΠΑ, η οποία διοργανώνει η ίδια αγώνες μοτοσικλέτας, δυνατότητα δημιουργίας μονοπωλίου στον τομέα αυτόν και καταχρήσεως του ως άνω μονοπωλίου.
 • Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή της ΜΟΤΟΕ με την αιτιολογία, ιδίως, αφενός, ότι το άρθρο 49 του ΚΟΚ εξασφαλίζει την τήρηση των διεθνών κανόνων ασφαλούς διεξαγωγής αγώνων μοτοσικλέτας και, αφετέρου, ότι η ΜΟΤΟΕ δεν ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω ρύθμιση οδηγεί σε δεσπόζουσα θέση εντός της κοινής αγοράς, ούτε ότι η ρύθμιση αυτή μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, ούτε ότι η ΕΛΠΑ προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της θέσεως αυτής. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως μετά από έφεση της απόφασης από την ΜΟΤΟΕ στο διοικητικό Εφετείο, ο πρόεδρος ζήτησε να παραπεμφθεί η υπόθεση σε Ευρωπαικό δικαστήριο θέτοντας τα παρακάτω σπουδαία προδικαστικά ερωτήματα:
 1. Μπορούν να ερμηνευθούν τα άρθρα 82 ΕΚ και 86 ΕΚ, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν στη ρυθμιστική τους εμβέλεια και τη δραστηριότητα νομικού προσώπου με την ιδιότητα του εθνικού αντιπροσώπου της
  [ΔΟΜ], το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω με τη σύναψη συμβάσεων χορηγιών, διαφημίσεων και ασφαλίσεων, στα πλαίσια των αθλητικών διοργανώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού στις οποίες προβαίνει;
 1. Σε καταφατική απάντηση, συνάδει προς τις εν λόγω διατάξεις της Συνθήκης [το άρθρο 49 του ΚΟΚ], με το οποίο, προκειμένης έκδοσης από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή (εν προκειμένω το Υπουργείο Δημόσια Τάξης) άδειας οργάνωσης αγώνα μηχανοκίνητων οχημάτων, δίδεται στο ως άνω νομικό πρόσωπο η εξουσία παροχής σύμφωνης γνώμης για τη διενέργεια του αγώνα, χωρίς να τίθενται στην εξουσία αυτή περιορισμοί, δεσμεύσεις και έλεγχος;»

To δικαστήριο κατέληξε σε απόφαση στις αρχές του μήνα η οποία είναι η εξής:
Nομικό πρόσωπο οι δραστηριότητες του οποίου συνίστανται όχι μόνο στη συμμετοχή στις διοικητικές αποφάσεις με τις οποίες χορηγείται άδεια διοργανώσεως αγώνων μοτοσικλέτας, αλλά και στη διοργάνωση από το ίδιο τέτοιων αγώνων και στη σύναψη, στο πλαίσιο αυτό, συμβάσεων χορηγιών, διαφημίσεων και ασφαλίσεων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 82 ΕΚ και 86 ΕΚ. Τα άρθρα αυτά απαγορεύουν εθνική ρύθμιση η οποία απονέμει σε νομικό πρόσωπο, το οποίο διοργανώνει αγώνες μοτοσικλέτας και συνάπτει στο πλαίσιο αυτό συμβάσεις χορηγιών, διαφημίσεων και ασφαλίσεων, εξουσία παροχής σύμφωνης γνώμης επί των υποβαλλομένων αιτήσεων χορηγήσεως αδείας για τη διοργάνωση τέτοιων αγώνων, χωρίς η εξουσία αυτή να υπόκειται σε περιορισμούς, δεσμεύσεις και έλεγχο.

Αυτή είναι και η «δεσμευτική απάντηση» του Ευρωπαικού δικαστηρίου προς το Διοικητικό Εφετείο που θα κληθεί να αποφασίσει το φθινόπωρο.

Σήμερα βέβαια το Ελληνικό κράτος τυπικά δεν παρανομεί καθώς φρόντισε στην τελευταία αναδιάρθρωση του ΚΟΚ να αλλάξει το άρθρο 49 και να εξαφανίσει την ΕΛΠΑ μέσα από αυτό. Ουσιαστικά όμως δεν πρόσφερε καμία σοβαρή αλλαγή αλλά ασάφεια και περισσότερη γενικότητα του νόμου: Άρθρο 49γ … Ειδικότερα για αγώνες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων μπορεί η παραπάνω σύμφωνη γνώμη να εκφραστεί από Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών …

Δηλαδή άδεια δίνει μια Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσυκλετών, που παρεμπίπτοντας δεν υπάρχει αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της χώρας. Για αναγνώριση ομοσπονδίας βέβαια ούτε λόγος ακόμη…

Γέλασε και ο πρόεδρος της ΑΜΟΤΟΕ Στέλιος Κορέλλης που θεωρεί την απόφαση "ιστορική και ηθική απόφαση υπέρ της ΜΟΤΟΕ και της Αθλητικής ΜΟΤΟΕ"